Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dotyczy to wyodrębnienia nieruchomości w znaczeniu fizycznym, prawnym lub wieczystoksięgowym. Wyodrębnienie nieruchomości w znaczeniu fizycznym polega na oznaczeniu granic zewnętrznych na mapie geodezyjnej lub wytyczeniu ich na gruncie.

Wyodrębnienie w znaczeniu prawnym to przypisanie konkretnej osobie prawa własności nieruchomości oznaczonej granicami lub w inny sposób oddzielenie jej od pozostałej powierzchni w taki sposób, że staje się odrębnym przedmiotem własności i może stanowić samodzielny przedmiot obrotu prawnego. Trzecia postać nieruchomości polega na założeniu dla niej księgi wieczystej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *