Świadczymy pomoc prawną między innymi w zakresie następujących czynności:

 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności,
 • Warunkowa umowa sprzedaży,
 • Umowa przedwstępna,
 • Przeniesienie własności nieruchomości,
 • Sprzedaż nieruchomości,
 • Darowizna nieruchomości,
 • Przeniesienie własności nieruchomości za dożywocie,
 • Przeniesienie własności na zabezpieczenie,
 • Przeniesienie nieruchomości tytułem wkładów do spółki prawa handlowego,
 • Ustawowe prawa pierwokupu,
 • Ustawowe prawa odkupu,
 • Zniesienie współwłasności,
 • Obciążenie nieruchomości prawem użytkowania,
 • Ustanowienie służebności osobistej,
 • Ustanowienie służebności gruntowej,
 • Ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej,
 • Umowa o ustanowienie hipoteki,
 • Korzystanie z nieruchomości,
 • Umowy o podział do korzystania pomiędzy współwłaścicielami
 • Sprzedaż udziału we współwłasności,
 • Umowne zniesienie współwłasności,
 • Umowne zniesienie poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali,
 • Umowy wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • Dział majątku wspólnego obejmujący nieruchomość,
 • Rozporządzenie nieruchomością pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym,
 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy,
 • Oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
 • Zmiana spółdzielczego prawa do lokalu,
 • Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności,
 • Czynności w obrocie spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
 • Testament obejmujący zapis nieruchomości,
 • Zapis windykacyjny obejmujący nieruchomość,
 • Zbycie udziałów w spadku obejmującym nieruchomość,
 • Zbycie udziałów w nieruchomości objętej spadkiem,
 • Dział spadku obejmujący nieruchomość